projekty, posudky, poradenství

Souhrn stavebně-fyzikálních požadavků kladených na budovy z hlediska proslunění

LEGISLATIVA

 

ČSN 734301                      Obytné budovy

Tato norma stanoví požadované hodnoty proslunění pro obytné budovy.

 

POŽADAVKY

 

Dodržení funkčních požadavků zajišťuje v budovách zejména prevenci psychofyziologických poruch uživatelů a jejich světelnou pohodu.

Proslunění obytných místností budovy je požadováno z hygienických důvodů, aby bylo využito přirozených baktericidních účinků slunečního záření.

 

Posuzována je Celková doba proslunění (celková doba oslunění)

 

Obytná místnost se považuje za prosluněnou, jsou-li splněny následující podmínky

  1. půdorysný úhel slunečních paprsků hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí být nejméně 25°, hlavní přímka roviny je přímka, která je průsečnicí této roviny s vodorovnou rovinou
  2. přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním otvorem nebo otvory krytými průhledným a barvy nezkreslujícím materiálem, jejichž celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů je rovna nejméně jedné desetině podlahové plochy místnosti; nejmenší skladebný rozměr osvětlovacího otvoru musí být alespoň 900 mm; šířka oken umístěných ve skloněné střešní rovině může být menší, nejméně však 700 mm
  3. sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině vnitřního zasklení ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně 1 200 mm nad úrovní podlahy                     posuzované místnosti
  4. výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5°
  5. při zanedbání oblačnosti musí být dne 1. března doba proslunění nejméně 90 minut
  6.  v rámci rodinných domů musí být prosluněna minimálně ½ celkové obytné plochy domu
  7. v rámci bytů musí být prosluněna minimálně 1/3 celkové obytné plochy bytu

Venkovní zařízení a pozemky v okolí obytných budov sloužící k rekreaci jejich obyvatel, mají mít alespoň polovinu plochy prosluněnou nejméně 180 minut dne 1. března.

 

DIAGRAM ZASTÍNĚNÍ pro účely vyhodnocení celkové doby proslunění

 

 os5.jpg

 

 

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG