projekty, posudky, poradenství

Energetický posudek

Nabízíme zpracování energetického posudku pro účely dané zákony i pro dotační účely dle podmínek konkrétní výzvy (OPŽP, OPPIK, Nová zelená úsporám,…).

Jaké jsou naše služby v oblasti energetických posudků?

Zabýváme se zpracováním energetických posudků dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření s energií) a vyhlášky č. 480/2012 Sb.

 • energetický posudek vyžadovaný pro účely vymezené v § 9a odst. 1) zákona č. 406/2000 Sb. (podrobněji popsáno dále na této stránce)
 • energetický posudek vyžadovaný pro účely vymezené v § 9a odst. 2) zákona č. 406/2000 Sb. (podrobněji popsáno dále na této stránce)
 • energetický posudek k průkazu energetické náročnosti budovy
 • energetický posudek vyžadovaný u nových staveb nebo u změn stávajících staveb pro účely dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. (zákon o ochraně ovzduší)
  • tj. posouzení ekonomické přijatelnosti vytápění stavby pomocí tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo ze zdroje energie, který není stacionární, pokud je technicky možné využít pro vytápění stavby teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo z jiného než stacionárního zdroje
  • může se jednat například o energetický posudek vyhodnocující ekonomickou přijatelnost odpojení budovy od CZT

 

Pokud je dle zákona č. 406/2000 Sb. nutné zajistit energetický posudek k průkazu energetické náročnosti budovy, vyhotovíme:

 • energetický posudek společně s průkazem energetické náročnosti budovy
 • energetický posudek samostatně k již vypracovanému průkazu energetické náročnosti budovy.

 

Energetický posudek zpracováváme také pro dotační účely. Jedná se například o energetický posudek pro žádost o financování projektu z dotačních programů OPŽP, OPPIK atd. Více je k našim službám v oblasti energetického hodnocení budov pro dotační účely uvedeno na samostatných stránkách pro Novou zelenou úsporám a Energetická hodnocení pro dotace.

 

Energetické posudky jsou zpracovány energetickým specialistou zapsaným v Seznamu energetických specialistů MPO, který je oprávněn zpracovávat energetický posudek, energetický audit a průkaz dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb.

Máte-li zájem o zpracování energetického posudku, kontaktujte nás e-mailem: info@petrsuchanek.cz nebo telefonicky: +420 605 513 322.

Co je energetický posudek?

Energetický posudek je písemná zpráva, která obsahuje informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení (viz § 2 odst. 1) písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.).

Kdy vzniká povinnost zajistit energetický posudek podle zákona č. 406/2000 Sb. a čeho se energetický posudek týká?

Povinnost zajistit zpracování energetického posudku má stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství v následujících případech podle § 9a odst. 1) zákona č. 406/2000 Sb.:

 • při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie
  • předmět energetického posudku: posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
 • při výstavbě nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren
  • předmět energetického posudku: posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)
 • při výstavbě nového nebo podstatné rekonstrukci stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě
  • předmět energetického posudku: posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 m od zdroje tepelné energie
 • při výstavbě nové nebo podstatné rekonstrukci stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW
  • předmět energetického posudku: posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 m od rozvodného tepelného zařízení
 • posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů (OZE) nebo kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak
 • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle předchozího bodu, pokud poskytovatel podpory nestanoví jinak s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu

 

Kdy se zpracovává energetický posudek pro účely zákona č. 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší)?

Zákon č. 201/2012 Sb. v § 16 odst. 7 uvádí:

 

"Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem.

To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné."

 

Kdy je dále možné zpracovat energetický posudek?

Na základě vlastního rozhodnutí stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může zajistit energetický posudek také následujících případech vymezených v § 9a odst. 2) zákona č. 406/2000 Sb.:

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW
 • doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy
 • podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů (OZE) nebo kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)
 • vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu
 • posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c) zákona č. 406/2000 Sb.

Kdo je oprávněn zpracovat energetický posudek?

Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb. může vypracovat pouze osoba oprávněná dle § 9a odst. 3) písmena a) zákona č. 406/2000 Sb..

Co obsahuje energetický posudek dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb.?

Obsah energetického posudku je stanoven § 6 vyhlášky č. 480/2012 Sb., podle které má energetický posudek následující části:

a) titulní list

b) účel zpracování

c) identifikační údaje

d) stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek

e) evidenční list energetického posudku

f) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb.

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG