projekty, posudky, poradenství

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Nabízíme zpracování průkazu energetické náročnosti budovy pro novostavby, rekonstrukce, veřejné budovy, prodej i pronájem a také pro dotační účely.

Pro jaké účely nabízíme zpracování průkazu energetické náročnosti budovy?

Vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy nabízíme pro:

 • novostavby (rodinný dům, bytový dům, hala, bazén, administrativní budova, polyfunkční budova, nákupní středisko, hotel...)
 • budovy s téměř nulovou spotřebou energie
 • větší změnu dokončené budovy, kterou se myslí změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy
 • budovy užívané orgánem veřejné moci - tzv. veřejné budovy (např. obecní úřad, škola, nemocnice, poliklinika, divadlo, kino..., jsou-li užívány orgánem veřejné moci)
 • prodej budovy nebo její části
 • pronájem budovy nebo její části
 • pro jiný účel (např. dotační účely, kotlíková dotace apod.).

 

V případech, kdy je dle zákona č. 406/2000 Sb. nutné zajistit k průkazu energetické náročnosti budovy také energetický posudek, nabízíme zpracování průkazu energetické náročnosti budovy společně s energetickým posudkem.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. může být vyžadován také pro doložení splnění požadavků na energetickou náročnost budovy v rámci podmínek dotačních programů, jakými jsou například:

 • Nová zelená úsporám pro rodinné domy a bytové domy
 • OPŽP - 61. výzva (Prioritní osa 5: Energetické úspory - Specifický cíl: 5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov)
 • OPPIK - program podpory Úspory energie - Výzva I - aktivita: Energeticky efektivní budovy
 • IROP - výzva č. 37: Energetické úspory v bytových domech II.

Více je k našim službám v oblasti energetického hodnocení budov pro dotační účely uvedeno na samostatných stránkách pro Novou zelenou úsporám a Energetická posouzení pro dotace.

 

Průkazy energetické náročnosti budovy jsou zpracovány energetickým specialistou zapsaným v Seznamu energetických specialistů MPO, který je oprávněn zpracovávat průkaz, energetický posudek a energetický audit dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb.

Máte-li zájem o zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, kontaktujte nás e-mailem: info@petrsuchanek.cz nebo telefonicky: +420 605 513 322.

Co je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje energetické vyhodnocení budovy z hlediska následujících kritérií:

 • celková primární energie za rok,
 • neobnovitelná primární energie za rok,
 • celková dodaná energie za rok,
 • dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,
 • průměrný součinitel prostupu tepla,
 • součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
 • účinnost technických systémů.

 

Někdy bývá průkaz energetické náročnosti budovy označován veřejností také jako „energetický štítek budovy“.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. obsahuje:

 • protokol průkazu energetické náročnosti budovy
 • grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budovy.

 

01astrankaa33.jpg01astrankaa34.jpg

 

Kdo je oprávněn vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budovy může vypracovávat pouze osoba oprávněná podle § 10 odst. 1) písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., která je přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností jeho vypracování.

 

Kdy je nutné opatřit průkaz energetické náročnosti budovy?

Povinnost opatřit průkaz energetické náročnosti budovy má stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek v případech uvedených v § 7a zákona č. 406/2000 Sb.:

 • při výstavbě nové budovy
 • při větší změně dokončené budovy, kterou se myslí změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy
 • pro budovy užívané orgánem veřejné moci
  • od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2;
  • od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
 • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
 • při pronájmu budovy
 • při pronájmu ucelené části budovy od 1. ledna 2016.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při výstavbě nových budov, při větších změnách dokončených budov, při prodeji nebo pronájmu budov nebo jejich ucelených částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle zákona č. 406/2000 Sb.

 

Co se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy?

Při výstavbě nové budovy se průkazem energetické náročnosti budovy dokládá:

 1. splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. 1. 2013
 2. splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to:
  • u budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude:
   • větší než 1500 m2 od 1. ledna 2016
   • větší než 350 m2 od 1. ledna 2017
   • menší než 350 m2 od 1. ledna 2017
  • u budovy, jejíž celková energeticky vztažná plocha bude
   • větší než 1500 m2 od 1. ledna 2018
   • větší než 350 m2 od 1. ledna 2019
   • menší než 350 m2 od 1. ledna 2020
 3. posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie

 

Při větší změně dokončené budovy se průkazem energetické náročnosti budovy dokládá:

 • splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,
 • posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
 • stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

 

Kdy nemusí být požadavky na energetickou náročnost budovy splněny?

Požadavky na energetickou náročnost budov nemusí být splněny v případech vymezených § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. – jedná se například o:

 • budovy s plochou do 50 m2
 • stavby pro rodinnou rekreaci za podmínek uvedených v zákoně č. 406/2000 Sb.
 • historické budovy a budovy chráněné jako součást vymezeného území za podmínek uvedených v zákoně č. 406/2000 Sb.,
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb,
 • průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok
 • při větší rekonstrukci, pokud to není technicky a ekonomicky možné (zdůvodnění prostřednictvím zpracování energetického auditu)

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG