projekty, posudky, poradenství

Energetický audit

Nabízíme zpracování energetického auditu pro účely splnění povinnosti ze zákona, ale i pro dotační a jiné účely (např. podklad pro banky a investory).

Jaké jsou naše služby v oblasti energetických auditů?

Energetický audit pro budovy a energetická hospodářství zpracováváme dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření s energií) a vyhlášky č. 480/2012 Sb.

 

Energetický audit bývá obvykle zpracováván v následujících případech:

 • povinnost zpracování energetického auditu vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. (podrobněji uvedeno dále)
 • energetický audit je požadován jako příloha k žádosti o dotace
 • energetický audit je požadován za jiným účelem (například podklad pro banky při rozhodování o poskytnutí úvěru na energetická opatření, podklad pro investory při rozhodování o provedení energetických opatření).

Energetické audity jsou zpracovány energetickým specialistou zapsaným v Seznamu energetických specialistů MPO, který je oprávněn zpracovávat energetický audit, energetický posudek a průkaz dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb.

Máte-li zájem o zpracování energetického auditu, kontaktujte nás e-mailem: info@petrsuchanek.cz nebo telefonicky: +420 605 513 322.

Kdo má povinnost zajistit zpracování energetického auditu?

Povinnost zajistit zpracování energetického auditu pro budovu nebo energetické hospodářství má na základě § 9 zákona č. 406/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 480/2012 Sb.:

 

 1. stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství, na které se nevztahuje povinnost podle bodu 2 v následujících případech:
  • pro budovu nebo energetické hospodářství se spotřebou energie vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem, a pokud všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem, přičemž prováděcí právní předpis (vyhláška č. 480/2012 Sb.) stanovuje:
   • pro fyzické a právnické osoby vzniká povinnost zpracovávat energetický audit pro budovy nebo energetická hospodářství od hodnoty celkové spotřeby energie ve výši 35000 GJ (9722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby
    • týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok
   • pro organizační složky státu, organizační složky kraje a obcí a příspěvkové organizace vzniká povinnost zpracovávat energetický audit pro budovy nebo energetická hospodářství od hodnoty celkové spotřeby energie ve výši 1500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace
    • týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok
  • u větší změny dokončené budovy, která nesplňuje požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f) zákona č. 406/2000 Sb.;
 2. podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, u jím užívaného nebo vlastněného energetické hospodářství
  • tento audit musí být pravidelně zpracováván nejméně jednou za 4 roky
  • povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

Co je energetický audit?

Energetický audit je dokument, jehož předmětem je návrh souboru vhodných energeticky úsporných opatření budov a jejich technického zařízení, resp. technologie, které jsou výraznými spotřebiči energie analyzovaného energetického hospodářství. Cílem je potom doporučení opatření k jejich realizaci a tak dosáhnout maximálního zlepšení fyzického stavu budov a zařízení a minimalizovat energetickou náročnost energetického hospodářství při optimalizaci investičních a ročních provozních nákladů na nákup energií.

Zdůvodnění vybrané a doporučené varianty energeticky úsporných opatření k její realizaci je provedeno na základě ekonomické optimalizace, vycházející z investičních nákladů na energeticky úsporná opatření a jimi generovanými úsporami provozních nákladů na provoz energetického hospodářství.

Kdo je oprávněn zpracovat energetický audit?

Energetický audit dle zákona č. 406/2000 Sb. může vypracovat pouze osoba oprávněná dle § 9 odst. 3) písmena a) zákona č. 406/2000 Sb..

Co obsahuje energetický audit?

Písemná zpráva energetického auditu vychází z ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. a obsahuje náležitosti energetického auditu splněním obsahových požadavků prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb.

 

Písemná zpráva energetického auditu dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. obsahuje :

 • hodnocení současné úrovně energetické náročnosti provozovaného energetického hospodářství
  • identifikační údaje
  • popis výchozího stavu
  • zhodnocení výchozího stavu
 • návrh energeticky úsporných opatření ke snížení spotřeby energie posuzovaného energetického hospodářství
  • specifikace energeticky úsporných opatření
  • varianty energeticky úsporných opatření
 • návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energeticky úsporných opatření posuzovaného energetického hospodářství
  • ekonomické vyhodnocení vybrané varianty
  • environmentální vyhodnocení vybrané varianty
 • závěrečný posudek
  • výstupy energetického auditu
  • evidenční list energetického auditu

 

Formální obsah energetického auditu definovaný zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č. 480/2012 Sb.:

a) titulní list

b) identifikační údaje

c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu

d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu

e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie

f) varianty z návrhu jednotlivých opatření

g) výběr optimální varianty

h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit

i) evidenční list energetického auditu

j) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb.

 

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG