projekty, posudky, poradenství

Souhrn stavebně-fyzikálních požadavků kladených na budovy z hlediska denního osvětlení

PŘEHLED SOUČASNÉ LEGISLATIVY

 

1. NORMY (ČSN)

ČSN 73 0580 – 1  Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580 – 2  Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580 – 3  Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580 – 4  Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 73 4301  Obytné budovy

 

2. ZÁKONY, VYHLÁŠKY

Zák. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 178/2001 Sb.   Podmínky ochrany zdraví osob při práci. Část druhá, § 3 Osvětlení

Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (OTP)

 

 

Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (OTP)

 

§11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění

 

(1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou

proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu.

 

(2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.

 

(4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. Pobytové místnosti

musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace tepla.

 

(5) Při doplňování stávající souvislé zástavby výstavbou v prolukách, popřípadě formou nástaveb a přístaveb, se posuzuje vliv na stínění okolních budov porovnáním se stavem při úplné souvislé zástavbě, zejména s výškovou úrovní zástavby a půdorysným rozsahem.

 

§12

 

(2) Všechny byty musí být prosluněny. Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se vychází z normových hodnot.

(3) U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být součet podlahových ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu podlahových plochvšech obytných místností bytu.

 

OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO HODNOCENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ

 

Nejdůležitějším činitelem při utváření optimálního světelného mikroklimatu v budovách je charakter vnějších okrajových podmínek, tím je především obloha.

 

Obloha určuje množství světla a jasu v interiérech budov. Jedná se o velice proměnlivý činitel, který může během celého roku představovat velmi rozdílné úrovně osvětlení.

 

- v letních měsících, kdy je patrná velká četnost výskytu tzv. jasných obloh s přímým slunečním zářením a je dosahováno vysoké úrovně vnější osvětlenosti

 

v zimních měsících jsou častěji zaznamenávány spíše oblohy zatažené, které přímou sluneční složku postrádají, zde jsou úrovně vnější osvětlenosti až několikanásobně nižší

 

 os1.jpg

 

Pro optimální návrh osvětlovacích soustav denního osvětlení v budovách byl zvolen mezní stav vnějších okrajových podmínek. Jedná se o rovnoměrně zataženou oblohu bez slunce s gradací jasu od horizontu k zenitu v poměru 1:3

 

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ TYPU OSVĚTLENÍ

 

-        Denní osvětlení – je zajištěno výhradně přirozeným denním světlem prostřednictvím osvětlovacích otvorů – bočních, horních, aj.

 

-        Sdružené osvětlení – je zajištěno současně přirozeným denním a umělým světlem prostřednictvím osvětlovacích otvorů a svítidel

 

-        Umělé osvětlení – je zajištěno výhradně umělým světlem prostřednictvím osvětlovacích zdrojů (svítidel)

 

DENNÍ OSVĚTLENÍ - POŽADAVKY ČSN 730580

 

Vyhovující denní osvětlení musí mít vnitřní prostory, určené pro trvalý pobyt lidí během dne, kromě případů kdy v nich lze navrhnout sdružené osvětlení podle ČSN 36 0020, nebo pouze umělé osvětlení podle hygienických předpisů.

 

- konkrétní požadavky vždy stanovuje KHS, příp. st. úřad

 

Trvalý pobyt

- trvá v průběhu jednoho dne (za denního světla) déle než 4 hodiny a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně.

 

 

V nově navrhovaných budovách musí mít vždy vyhovující denní osvětlení

  1. obytné místnosti bytů – kontrolu provádí výhradně st. úřady
  2. ložnice a pokoje zařízení pro dlouhodobé ubytování (domovy mládeže, koleje, ubytovny apod.) a pro dlouhodobou rekreaci (lázeňské domy, zotavovny apod.)
  3. denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu (jesle, mateřské školy)
  4. učebny škol, kromě speciálních učeben a poslucháren, viz. norma
  5. vyšetřovny a lůžkové místnosti (pokoje) zdravotnických zařízení
  6. místnosti pro oddech a jídelny, určené pro uživatele vnitřních prostorů bez denního světla

 Požadavky na úroveň denního osvětlení pro jednotlivé zrakové činnosti jsou stanoveny podle zrakové obtížnosti.

Hodnocení se provádí na základě veličiny, která se nazývá činitel denní osvětlenosti (v zahraniční literatuře označována jako Daylight Factor DF),

 

 

os2.jpg

 

Složky činitele denní osvětlenosti (č.d.o.)

 

os3.jpg

D = Di + Ds + De

Di vnitřní odražená složka č.d.o.

Ds oblohová složka č.d.o.

De vnější odražená složka

 

Třídění zrakových činnost dle ČSN 730580-1

os4.jpg

 

POŽADAVEK NA OBYTNÉ MÍSTNOSTI

Úroveň denního osvětlení v obytných místnostech se posuzuje podle ustanovení čl. 2.2 ČSN 73 0580-2 následujícím způsobem :

 

     hodnota činitele denní osvětlenosti musí být ve dvou kontrolních bodech v polovině hloubky místnosti, nejdále však ve vzdálenosti 3 m od roviny okna, vzdálených 1 m od vnitřních povrchů bočních stěn minimálně Dmin1,2 = 0,7 % a průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti z obou těchto bodů nejméně Dm1,2 = 0,9 % , přičemž v obytných místnostech s okny ve více stěnách má být hodnota činitele denní osvětlenosti v nejméně příznivém z těchto kontrolních bodů alespoň Dmin1,2 = 1,0 % a při oknech ve dvou stýkajících se stěnách se posuzují obě dvojice kontrolních bodů

 

Při zástavbě stávající proluky výstavbou nových staveb, nebo nástaveb a přístaveb stávajících budov, se podle čl.4.7.4. ČSN 73 0580 při posuzování vlivu nové stavby na stínění okolních budov považuje za vyhovující stav stínění, který odpovídá úplné souvislé zástavbě (výšková úroveň zástavby, půdorysný rozsah apod.).

Pozn.: O tom zda se jedná o proluku, v níž je navrhována výstavba, rozhodují oprávněné instituce obce !

Denní osvětlení tedy není v těchto případech ve vnitřních prostorech okolních protistojících budov projektované stavby vyhodnocováno, poněvadž se jedná o zástavbu proluky souvislé rohové koncové touto projektovanou stavbou. 

 

 

 

 

 

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG