projekty, posudky, poradenství

Legislativa, ze které vychází tepelně-technické hodnocení konstrukcí a budov

Požadované tepelně technické a energetické vlastnosti, kladené na konstrukce, místností budovy a budovy samé, a metody jejich kvantifikace vycházejí z požadavků následujících legislativních podkladů :

 

 • 1.     ČSN ISO 31 – 4  Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo. 

Tato část normy uvádí názvy a  značky veličin a jednotek tepla.

 • 2.     ČSN 73 0540 – 1  Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie.

Tato norma, v oboru tepelné ochrany budov, stanoví veličiny pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí a budov, písmenné značky těchto veličin včetně indexů.

 • 3.     ČSN 73 0540 – 2  Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.                                                  04/07

Tato norma stanoví funkční požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostoru.

 • 4.     ČSN 73 0540 – 3  Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty.

Tato norma stanoví výpočtové číselné hodnoty fyzikálních veličin stavebních materiálů a konstrukcí, výpočtové hodnoty veličin venkovního prostoru, vnitřního prostor a vzduchu pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí a budov, podle ČSN 73 0540-4, pro výpočty tepelných ztrát budov, tepelné zátěže klimatizovaných prostorů, , a výpočet potřeby energie na vytápění.

 • 5.     ČSN 73 0540 – 4  Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody.

Tato norma stanoví výpočtové metody pro navrhování a ověřování tepelné ochrany budov podle funkčních požadavků, daných ČSN 73 0540-2.

 • 6.         ČSN 73 0542   Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

Tato norma stanoví hodnoty veličin a postup výpočtu energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov v zimním období a umožňuje tím vyčíslení podílu úspor paliv a energie při vytápění vlivem využitelného slunečního záření pronikajícího do budovy.

 • 7.     ČSN 73 0548  Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.

Tato norma stanoví hodnoty tepelné zátěže a tepelných zisků prostorů se stálou vnitřní teplotou

 • 8.     ČSN EN 832  (73 0564)   Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění - Obytné budovy

Tato norma obsahuje zjednodušený postup výpočtu stanovení potřeby tepla a potřeby energie na vytápění prostorů obytné budovy nebo jejich částí, dále označované jako „budovy“. Postup výpočtu podle této normy vychází z  ustálené energetické bilance, která ale zohledňuje změny vnitřní a venkovní teploty a která dále zohledňuje dynamický účinek vnitřních a solárních zdrojů tepla pomocí stupně využitelnosti.

 • 9. ČSN EN ISO 13790  (73 0317)  Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění

Tato norma obsahuje zjednodušený postup výpočtu stanovení potřeby tepla a potřeby energie na vytápění prostorů obytné budovy nebo jejich částí, dále označované jako „budovy“. Postup výpočtu podle této normy vychází z  ustálené energetické bilance, která ale zohledňuje změny vnitřní a venkovní teploty a která dále zohledňuje dynamický účinek vnitřních a solárních zdrojů tepla pomocí stupně využitelnosti.

 • 10. ČSN EN ISO 13791  (73 0318)  Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Základní kritéria pro validační postupy

Tato norma umožňuje výpočet vnitřní teploty po jednotlivých místnostech. Pomocí této normy je možné ověřit možnost vzniku přehřívání místnosti a optimalizovat návrh stavby, tak aby pravděpodobnost vzniku byl tento jev co nejvíce eliminován.

 • 11. ČSN EN ISO 13792  (73 0320)   Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody

Tato norma podrobně určuje vstupní údaje pro zjednodušené výpočtové metody sloužící k výpočtu operativní teploty v místnosti v letním období. Na jejím základě se buď definují stavebně – technická opatření zabraňující přehřívání místností v letním období a nebo se stanoví nutnost instalace chladící systému.

 

Dodržení funkčních požadavků zajišťuje v budovách zejména prevenci tepelně technických poruch, tepelnou pohodu uživatelů, požadovaný stav vnitřního prostor pro technologické činnosti a nízkou spotřebu tepla při provozu budov. Funkční požadavky zohledňují šíření tepla, vlhkosti a vzduchu konstrukcí, tepelnou stabilitu místností a energetické kritérium budovy.

 

Konstrukce daného určení je posuzována z hledisek zajištění její funkčnosti v procesu jejího využívání, po dobu životnosti stavby podle podkladů legislativních (2) až (6) a souvisejících.

Jedná se zejména o problematiku vlhkostní a proto jsou konstrukce posuzovány podle článků, stanovujících maximální přípustné hodnoty součinitelů prostupu tepla, posuzující povrchovou a rovněž vnitřní kondenzaci vodní páry.

 

Výsledkem posouzení konstrukcí je konstatování

 • možnosti vzniku povrchové kondenzace, vznikající v důsledku poklesu povrchové teploty konstrukcí pod hodnotu rosného bodu
 • dostatečnosti tepelně izolačních vlastností konstrukce na základě hodnoty její tepelné vodivosti v závislosti na teplotním spádu, určeném vnitřními a venkovními okrajovými podmínkami (teplota a relativní vlhkost vzduchu)
 • možnosti vzniku kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce, vznikající v důsledku difůze vodních par

Suchánek s. r. o.

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

telefon: +420 605 513 322

info@petrsuchanek.cz

www.petrsuchanek.cz
office:                                                

Hybešova 308/61

Brno 

602 00

 

 

pobočka:                                              

Ořechovská 563

Křižanov

594 51

 


 

© 2010 www.petrsuchanek.cz

www stránky a optimalizace

Autograph - Admin NG