O firmě

1661251981_1661251980908Naše firma zajištuje expertní činnost a poradenství v oblasti stavební fyziky – denního osvětlení a proslunění staveb, případně oslunění pozemků. Předmětem naší činnosti je zejména tvorba odborných výpočtů a posudků v oblasti světelné techniky staveb, ve které máme více než dvacetiletou praxi. Za dobu naší činnosti jsme se stali stálými partnery mnoha význačných architektonických a projekčních kanceláří, se kterými průběžně spolupracujeme na velkých i menších zakázkách.

Naši činnost provádíme nejen v rámci fáze zpracování projektové dokumentace pro územní řízení či stavební povolení a ve fázi architektonické studie, ale i v případě občanských sporů ve věci vzájemného stínění staveb a pozemků. Odborné posudky zpracováváme tedy buď jako součást projektové dokumentace stavby nebo jako podklad pro vznesení námitek proti navrhované stínící stavbě v rámci stavebního řízení. Nabízíme i zpracování soudně znaleckého posudku v případě občansko-právních sporů.

Hlavním cílem naší firmy je zejména usnadnit práci architektům a projektantům činným v investiční výstavbě a společně tak dospět  k optimálnímu návrhu stavebního řešení z pohledu zajištění dostatečného světelného mikroklimatu navrhovaných staveb pro jejich budoucí uživatele. Při naší práci se opíráme o aktuálně platné předpisy a technické normy a ctíme profesionální a nestranný přístup k problematice.

Pro výkon naší činnosti zajisté disponujeme patřičnými oprávněními a ručíme za správnost zpracování s ohledem na poskytnuté zadávací podklady. K naší práci využíváme nejnovější specializované softwarové prostředky, neboť podstata naší práce tkví především v počítačovém modelování a simulacích. S ohledem na obtížnou proveditelnost praktického měření světelně-technických parametrů staveb zajišťujeme pouze teoretické výpočtové hodnocení.

Vždy nabízíme individuální přístup ke každému klientovi se snahou o splnění věcných i časových nároků na zakázku.